Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) INFORMUJĘ Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

Warszawsko - Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego, ul. Kopernika 30 00-336  Warszawa 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a lub c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.  

Cel zbierania danych:

W celu działalności statutowej jednostki oraz zakupu usług,

W celu wypełniania obowiązków wynikających z zawierania oraz realizacji umów, w których WMZSS jest stroną,

W celu wypełniania obowiązków prawnych wystawiania faktur, rachunków, innych dokumentów związanych z umowami,  

W celach marketingowych produktu, towarów i usług.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem po przez pisemną zgodę.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie WMZSS lub pocztą elektroniczna: iod@wmzss.org

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia działalności Stowarzyszenia i jej wykonania. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe przedstawienie informacji o ofercie lub jej wykonanie. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.

Dane udostępnione przez Pana/Panią będą przekazywane jedynie tym partnerom, na których Państwo się zgodzą. Dane zostaną przekazane na podstawie podpisania umowy powierzenia danych osobowych.

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu, nie będą wysyłane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.